Lushnje


Rrethi LUSHNJE

Rrethi i Lushnjes ben pjese ne qarkun e Fierit dhe eshte i perbere nga(1): BASHKIA/Qyteti Lushnje; Karbunare, Saver; KOMUNA Divjake: Divjake, Mize, Xenge, Germenj i Madh, Germenj i Vogel, Hallvaxhias, Bregas, Dushk Cam, Zharnec, Biçukas; KOMUNA Allkaj: Toshkes, Zhekizhan, Delisufaj, Bickaj i vogel, Allkaj, Lifaj i Ri, Çukas i Ri, Mazhaj; KOMUNA Grabjan: Grabjan, Staravec, Ferras; KOMUNA Terbuf: Çerme shkumbin, Çerme Proshke, Sulzotaj, Çerme e Siperme, Terbuf, Shenepremte, Çerme Pasha; KOMUNA Bubullime: Bubullime, Eskaj, Gjonas, Halilaj, Pirre, Kamçishte, Imesht; KOMUNA Hysgjokaj: Hysgjokaj, Kurti, Çanakaj, Kupaj, Lekaj; KOMUNA Golem: Golem i Madh, Allprenaj, Shegas, Hajdaraj, Pluk, Golem i Vogel; KOMUNA Dushk: Gramsh, Dushk Peqin, Konjat, Zham fshat, Dushk i Madh, Zham Sektor, Thanasaj; KOMUNA Remas: Remas, Muçias, Karavasta, Gur, Kryekuq, Kamenice, Karavasta e re; Adriatik; KOMUNA Karbunare: Karbunare e siperme, Mollas, Kasharaj, Kashtebardhe, Stan Karbunare, Zgjane, Balaj, Skilaj, Murriz-Peqin, Bickaj; KOMUNA Ballagat: Ballagat, Gjuzaj, Garunjas, Gjyshaj, Jazexhi, Manasufaj, Xibrake; KOMUNA Fier Shegan: Jeta e Re, Kosove e Vogel, Fier Shegan, Koçaj, Barbullinje, Cinar, Sejmenas, Thane, Çukas i vjeter, Murriz Kozare, Qerret i Vjeter, Qerret i Ri, Biçakaj i ri; KOMUNA Gradishte: Kemishtaj, Merishte, Goricaj, Sopes, Fier Seman, Gradishte, Gungas, Spolet, Babunje; KOMUNA Kolonje: Kolonje, Gorre, Bishqethem, Lumth, Rrapes Fshat, Shakuj, Ardenice, Bitaj, Rrapes sector; KOMUNA Krutje: Krutje e Siperme, Krutje e Poshtme, Fier i Ri, Zhyn, Rupaj, Lifaj i Vjeter, Kadiaj, Ngurres i Madh, Ngurres i Vogel, Arrez, Gjaz.
Në këtë rreth do të keni mundesi të vizitoni këto monumente kulture(2):

·  Qyteza e Babunjës në fahtin Babunjë. 
·  Vendbanimi i lashtë në fshatin Bishçukë. 
·  Ura në përroin e lingës në fshatin Karbunarë e Madhe. 
Kongresi i Lushnjës
·  Ura në përroin e Kosharajt në fshatin Kosharaj. 
·  Manastiri i Sh. Mërisë në fshatin Ardenicë. 
·  Kisha e Sh. Thanasit në fshatin Karavasta. 
·  Kisha e Sh. Kollit në fhstain Toshkëz. 
·  Kisha e Sh. Kollit në fshatin Krutje e sipërme. 
·  Kisha e Sh. Todrit në fshatin Kadipashaj. 
·  Ndërtesa ku u mbajt Kongresi i Lushnjës, qyteti i Lushnjës. 

Gjithashtu gjenden edhe shumë monumente natyre shume të bukura për t’u vizituar, që janë:
· Rrapi i Zonjes- Bubullime                                   
· Lisi i Koniatit- Bubullime               
· Pisha e Eger ne oazin e Divjakes                       
· Dushkajat i Senes                                               
· Godulla e Pishes (Divjake)          
· Ishulli i Pelikanit. Ndodhet në lagunën e Divjakës, në lartësinë rreth 0.5 m mbi nivelin e saj. Përbën një ishull interesant të formuar nga akumulimet i mbetjeve organike, në të cilin është formuar një ekosistem, ku dallohet një botë shumë e pasur bimore barishtore. Në të folenizon pelikani kaçurel. Ka vlera shkencore (biologjike), ekologjike, didaktike, edukuese. Vizitohet duke marrë rrugën automobilistike Lushnjë – Divjakë - Parku Kombëtar i Pishës së Divjakës.
· Ishulli i Kularit                                 
· Kordoni litoral i lagunes se re te Divjakes
· Dunat e Ozait te Divjakes                       
· Burimi termominerar i Karbunares                                            
· Gorica e kodres ne Kryekuq
· Selvite e manastirit Ardenice     
· Dushkajat e Manastirit -Lushnje                        
· Rrepete Ngurrezes
· Vidhat Zharnec


Në këtë rreth, duke u mbështetur në kriteret e Qendrës Botërore të Ruajtjes së Natyrës (IUCN), është shpallur edhe kjo zonë e mbrojtur si park kombëtar:

Pylli Divjakë-Karavasta
· Divjakë-Karavasta me sip. 22,230.2 ha, zone e mbrojtur e kategorise se II me VKM nr.687, datë 19.10.2007. Ndodhet 5 km larg qytetit të Divjakës dhe 40 km larg qytetit të Lushnjes. Ky park është njëkohësisht edhe pjesë e kompleksit Laguna e Karavastasë ndodhet nën mbrojtjen e Konventës  Ndërkombëtare të Ramsarit, që nga viti 1994. Ky park përbën një nga ekosistemet më të rëndësishme të gjithë vendit. Kjo sidomos për faunën e pasur ku përfaqësuesi më tipik është pelikani kaçurrel, i cili zë rreth 6.4% të popullatës botërore. Ketu ndodhet pika perendimore e folezimit te ketij shpendi ne europe.LUSHNJE

Lushnja district is part of the district of Fier and is composed of (1): MUNICIPALITY / City Lushnje; Karbunara, Saver, MUNICIPALITY Divjaka: Divjaka, Mize, Xenge, Great Gërmenj, Gërmenj of Vogel, Hallvaxhias, Bregas, Oak Cam , Zharnec, Biçukas; Allkaj MUNICIPALITY: Toshkes, Zhekizhan, Delisufaj, Bickaj small, Allkaj, New Lifaj, New Cuka, Mazhaj; Grabjan MUNICIPALITY: Grabjan, Staravec, Ferras, MUNICIPALITY Terbuf: shkumbin gout, gout Proshka, Sulzotaj, Upper cermet, Terbuf, Shenepremte, cermet By: MUNICIPALITY Thunder, Thunder, Eskaj, Gjonas, HALILAJ, Pirre, Kamçishte, iMesh, MUNICIPALITY Hysgjokaj: Hysgjokaj, Kurti, Çanakaj, Kupaj, Lekaj; MUNICIPALITY Golem: Golem Great, Allprenaj, Shegas, Hajdaraj Pluk, the Little Golem, Oak MUNICIPALITY: Gramsh, Oak Rovers, Konya, Zham village of Great Oak, Zham Sector, Thanasaj; Remas MUNICIPALITY: Remas, Mucias, Karavasta, stone, Kryekuq, Kamenica, New Karavasta , Adriatic, MUNICIPALITY Karbunara: Karbunara the upper, Mollas, Kasharaj, Kashtebardhe, Stan Karbunara, Zgjane, Bala, Skilaj, Hawthorn-Rovers, Bickaj; Ballagat MUNICIPALITY: Ballagat, Gjuzaj, Garunjas, Gjyshaj, Jazexhi, Manasufaj, Xibrake; MUNICIPALITY Fier Shegan: New Life, Small Kosovo, Shegan Fier, Kocaj, Barbullinje, Cinar, Sejmenas, Thane, Cuka old, Hawthorn Kozare, chariots Old, New carts, new Biçakaj; MUNICIPALITY Gradiste: Kemishtaj, Merishte, Goricaj , Sopes, Fier Seman, Gradiste, Gungas, spol, Babunje; MUNICIPALITY Cologne: Cologne, Gorre, Bishqethem, Lumth, Rrapes Village, bottles, Ardenica, Bitaj, Rrapes sector; Krutje MUNICIPALITY: Krutje Upper, Lower Krutje, the Fier New Zhyn, Rupaj, Old Lifaj, Kadiaj, Great Ngurres, Ngurres of Vogel, Arrëz, Gjaz.

• Town of Babunjës in fahtin Babunjë.
• The ancient residence in the village Bishçukë.
• Bridge the river in the village of lingës Karbunara Kingdom.
• Bridge the river in the village of Kosharajt Kosharaj.
• Monastery of Sts. Mary in the village Ardenica.
• Church of Sts. Thanas Karavasta village.
• Church of Sts. Nicolas fhstain Toshkëz.
• Church of Sts. Nicolas Krutje upper village.
• Church of Sts. Theodore Kadipashaj village.
• Building where Congress was held Lushnjes, Lushnja.

There are also many more beautiful natural monuments to be visited, which are:
• The Plane Tree Lady-Thunder
• Thunder-oak Koniatit
• Wildlife in Pine oasis of Divjaka
• The Senese Dushkaja
• lagoon pine (Divjaka)
• Pelican Island. Situated on the Lagoon Divjakës, up about 0.5 m above it. Constitutes an interesting island formed by the accumulation of organic residues, in which is formed an ecosystem, where stands a very rich world herbaceous plant. The curly curly pelican. There is scientific value (biological), ecological, didactic education. See taking road motoring Lushnjė - Divjaka - National Park of Divjaka Pine.
• Island Kulari
• The lagoon littoral cordon new Divjaka
• Ozait dunes Divjaka
• Source of Karbunara termominerar
• the hill Gorica in Kryekuq
• The monastery fir Ardenica
• Monastery Dushkaja-Lushnje
• Rrepete Ngurrezes
• screw Zharnec


In this district, based on the criteria of World Center of Conservation of Nature (IUCN), also declared this area protected as a national park:

• Divjaka-Karavasta surface. 22,230.2 ha, protected area category II to Decision nr.687, dated 19.10.2007. Situated 5 km from the city and 40 km away Divjaka Lushnja. This park is also part of the Lagoon complex is under protection of the Ramsar International Convention since 1994. This park is one of the most important ecosystems across the country. This particularly rich fauna which is typical representative curly pelican, which accounts for about 6.4% of world population. Here is the western point of this bird nesting in Europe.

No comments: