Tepelene

Rrethi TEPELENE

Rrethi Tepelene ben pjese ne qarkun Gjirokaster dhe eshte i perbere nga(1): BASHKIA/QYTETI Tepelene; BASHKIA/QYTETI Memaliaj; KOMUNA Qender Tepelene: Dukaj, Salari, Turan, Mamaj, Veliqot, Bençe, Dragot, Beçisht, Mezhgoran, Peshtan, Hormove, Lekel, Koder, Luzat; KOMUNA Memaliaj Fshat Memaliaj: Memaliaj Fshat, Vasjar, Cerrile, Mirine, Dames, Kallemb, Kashisht, Bylysh; KOMUNA Buz: Buz, Kalemaj, Bader, Kurtjez, Golemaj, Arrez e Vogel, Shales, Xhafaj, Gllave, Selcke, Selcke e Vogel, Komar, Bardhaj; KOMUNA Luftinje Tosk Martalloz: Izvor, Luftinje, Luftinje e Siperme, Rrapaj, Rabie, Gllave e Vogel, Maricaj, Arrez e Madhe, Vagalat, Tosk Martalloz, Dervishaj, Zhapokike, Zhapokike, Ballaj, Luadhaj; KOMUNA Krahes Lulezim: Krahes, Krahes e Siperme, Zhulaj, Lulezim, Levan, Allkomemaj, Kalivaç, Perparim, Leshnje, Xhaxhaj; KOMUNA Qesarat: Qesarat, Iliras, Amanikaj, Toç, Anevjose, Koshtan, Kamçsht; KOMUNA Lopes Sinanaj: Sinanaj, Matohasanaj, Dorez, Dhemblan, Lab Martalloz; KOMUNA Kurvelesh Gusmar: Progonat, Lekdush, Gusmar, Nivice, Rexhin.
Në këtë rreth do të keni mundesi të vizitoni këto monumente kulture(2):
 Kalaja e Tepelenës
· Kalaja e Tepelenës. 
· Kalaja e Qytezës në fshatin Dukaj. 
· Kalaja në fshatin Lekël. 
· Kalaja në fshatin Matohasanaj. 
· Kalaja në fshatin Kalivaç. 
· Kalaja në fshatin Nivicë. 
· Kalaja e Zharës në fshatin Dukaj. 
· Kalaja në fshatin Horë. 
· Vendbanimi antik në fshatin Qesorat. 
· Ujësjellësi i Bënçës në fshatin Bënçë. 
 Rrënojat  e Urës antiko-mesjetare mbi lumin e Vjosës
· Rrënojat  e Urës antiko-mesjetare mbi lumin e Vjosës nën Kalajën e Tepelenës. 
· Rrënojat e Kishës së Dashajt në Lagjen, Dashaj në Stanajt. 
· Shtëpia  e Myfit Kaçubajt në fshatin Nivicë. 
· Shtëpia  e Selam Musait në fshatin Salari. 
· Mulliri në fshatin Nivicë. 
· Shtëpia  e Mufit Kaçubajt në fshatin Nivicë. 

Gjithashtu gjenden edhe shumë monumente natyre shume të bukura për t’u vizituar, që janë:
· Shpella Mema e Ujit
· Sterra e Cikes
· Shpella e Leke Petes
· Shpella e Ujit, Dhembel
· Vrima e Shkembit
· Ujevara e Progonatit
· Shpella e Kasarit
· Kanionet e Nivices
· Lugjet e Dhemblanit
· Lisi i Levanit                    
· Buza e Bredhit, Luzat      
· Rrapi i Slam Musait         
· Shpella e Mezhgoranit    
· Shpella e Leklit                 
· Burimet e Ujit te Ftohte. Ky hidromonument gjendet ne te djathte te rruges automobilistike kombetare Tepelene – Gjirokaster, pak pas degezimit te rruges automobilistike per ne Permet. Burimi del ne pjesen e siperme te shpatit te majte te lugines se Drinosit ne kontaktin e shkembinjve gelqerore me ata flishore. Ujerat e reshjeve atmosferike qe bien ne pjesen lindore te malesise se Kurveleshit (Buza e Bredhit), nepermjet zgaverimeve e shpellave karstike, depertojne ne thellesi te shkembinjve gelqerore dhe ushqejne kete burim. Shpati ku del burimi eshte i veshur me bimesi natyrore te dushkut dhe shkurreve. Ne afersi te lugines, druret e rrepeve jane mjaft te rritur. Zhurma e ujit, gjelberimi, cicerrimat e zogjve etj, prej kohesh, e kane kthyer kete vend ne mjedis pushimi per udhetare. Rreth 20 vjet me pare prane rruges jane ndertuar mjedise te sherbimit social. Kjo pike turistike frekuentohet shume edhe nga banore te qyteteve Tepelene, Permet e Gjirokaster. Vizitohet me lehtesi pasi eshte prane rruges automobilistike Tepelene – Gjirokaster. Ka vlera shkencore (hidrologjike, gjeomorfologjike), estetike e turistike.
· Pusi i Shendellise                     
· Mogillat e Vasjarit                       
· Tarraca erozive e Bences                       
· Shkembi i Prere Dukaj    
· Triavgat ne Gllave            
· Rrepet e Dervenit                         
· Rrapi i Damsit                  
· Rrapi i Progonatit                         
· Rrapi i Qesaratit                
· Rrepet e Donies, Kalivaç                      
· Rrepet e Ujit te Ftohte                  
· Lisi i Luzatit                       
· Rrapi i Hormoves. Ndodhet ne qender te fshatit Hormovë te rrethit te Tepelenes. Lartesia e tij eshte rreth 20 m, diametri i trungut rreth 1,2 m. Nën hijen e tij burrat e fshatit kënë diskutuar dhe marrë vendime të rëndësishme për të zgjidhur problemet e tyre. Ka vlera shkencore (biologjike), didaktike, historike e turistike me rendesi lokale. Mund te vizitohet sipas rruges automobilistike rurale: Tepelene – Hormovë.
· Mrezhda e ZhabokikesTEPELENE

Tepelenë is composed of (1): MUNICIPALITY / CITY Tepelenë; MUNICIPALITY / CITY Memaliaj; MUNICIPALITY Tepelenë Center: Dukaj, Salari, Turan, Mamaj, Veliqot, Bence, Dragon, Beçisht, Mezhgoran, homonymous, Hormovë, Lekel, Hill, Luza, MUNICIPALITY Memaliaj Memaliaj Village: Village Memaliaj, Vasjar, Cerrile, Mirine, Dames, Kallemb, Kashish, Bylysh; MUNICIPALITY Buz, Buz, Kalemaj, Bader, Kurtjez, Golemaj, Arrëz Small, Shales, Xhafaj , Glavas, SELCK, SELCK Small, Komar, Bardhaj; MUNICIPALITY Martalloz Luftinje Tosk: Izvor, Luftinje, Upper Luftinje, Rrapaj, Rabie, Gllava Small, Maricaj, Arrëz Great Vagalat, Tosk Martalloz, Dervishaj, Zhapokike, Zhapokike , Ballaj, Luadhaj; MUNICIPALITY Krahes Lulzim: Krahes, Upper Krahes, Zhulaj, bloom, Levan, Allkomemaj, Kalivaç, progress, Leshnje, Xhaxhaj; Qesarat MUNICIPALITY: Qesarat, Iliras, Amanikaj, TOC, Anevjose, Koshtan, Kamçsht; MUNICIPALITY Lopes Sinanaj: Sinanaj, Matohasanaj, gloves, Dhemblan, Martalloz Lab; MUNICIPALITY Kurvelesh Gusmar: Progonat, Lekdush, Gusmar, Nivicas rexhi.

• Castle in the village of Tepelenë.
• Castle in the village Dukaj Qyteza.
• Castle in the village Lekël.
• Castle in the village Matohasanaj.
• Castle in the village Kalivaç.
• Castle in the village Nivica.
• Castle in the village Dukaj Zharës.
• Castle in the village Hore.
• Residence sion ancient village.
• Water in the village of Bënça Bence.
• anticholinergic ruins of medieval bridge over the river Vjosë under the Tepelenë Kalajën.
• Ruins of the Church of Dashaj neighborhood, Dashaj in Stanajt.
• House in the village Nivica Kaçubajt Myfit.
• House in the village of Salam Musa Salari.
• Nivica mill in the village.
• House in the village Nivica Kaçubajt mufi.

There are also many more beautiful natural monuments to be visited, which are:
• Mother of Water Cave
• pitch Cika
• ALL Pete's Cave
• Water Cave, Dhembel
• Hole in the Rock
• Paradise of Progonat
• Cave Kasarit
• Canyons of Nivice
• valley of Dhemblanit
• Oak Levan
• lip of Bredhi, Luza
• Plane Tree of Moses Slam
• Cave Mezhgoranit
• Cave Leklit
• Cold Water Resources. This hidromonument found to the right of national automobile road Tepelenë - Gjirokastra, shortly after branching of the road for car bazaar. Source appears in the upper left slope of the valley that Drino in contact with them flysch limestone rock. Waters of precipitation falling in the eastern part of the highlands that Kurvelesh (lip of Bredhi), through karst caves zgavërime, penetrate deep into the limestone rock and feed this source. Slope where the source is worn out by natural vegetation and scrub oak. Near the valley, the trees are quite grown beets. The sound of water, greenery, birds etc. cicerrimat, long, have turned this place of rest for travelers environment. About 20 years ago near the road were built social service environments. This tourist site frequented by many city residents Tepelenë, Përmet of Gjirokastra. Is easily visited as close to the road car Tepelenë - Gjirokastra. There is scientific value (hydrological, geomorphological), aesthetic and tourism.
• Pit Shendellise
• Mogille Vasjari
• The terrace erosion of Benges
• Rock the Cut Dukaj
• Triavgat we Gllava
• turnip Derven
• Plane Tree of Dames
• Plane Tree of Progonat
• Plane Tree of Qesaratit
• Donies turnip, Kalivaç
• Cold Water turnip
• Oak Luzati
• Plane Tree of Hormove. Situated in the center of the village Hormovë Tepelena district. His height is about 20 m, trunk diameter of about 1.2 m. Under the shadow of his men of the village and have discussed the important decisions to solve their problems. There is scientific value (biological), didactic, historical and tourist local importance. Can be visited by rural roadway: Tepelenë - Hormovë.
• Mrezhda of Zhabokikes

No comments: