Informacion - Information

Informacionet në këtë blog janë marr nga:
1. Lista e ndarjes administrative te fshatrave dhe komunave eshte bazuar te ne ligjin nr.8653, date 31.7.2000 "Për rindarjen administrativo-territoriale te njësive te qeverisjes vendore ne Republikën e Shqipërisë", bashke me ndryshimet qe i jane bere me ligjin Nr.9123, date 29.7.2003.
2. Lista e monumenteve të kulturës eshte bazuar ne dekretet: Nr.586, datë 17.3.1948 “Mbi mbrojtjen e monumenteve të kulturës dhe të sendeve natyrale të rralla”; ne VENDIMIN Nr.6, datë 15.1.1963 TË REKTORATIT TË UNIVERSITETIT SHTETËROR TË TIRANËS “MBI SHPALLJEN E MONUMENTEVE TË KULTURËS” dhe ne vendimet e ngjashme te viteve 1961,1973,1977, 1980,1984, 2001,2002, 2006,2007,2008 etj.
(Duke qene se ndarja administrative e rretheve ne kohen e nxjerrjes se shumices se ketyre dekreteve ka qene e ndryshme nga e sotmja e pranojme qe ka disa gabime ne renditjen sipas rretheve. Pranojme çdo sugjerim. Faleminderit!)
3. Lista e monumenteve të natyres eshte bazuar ne V E N D I M Nr. 676, date 20.12.2002 PER SHPALLJEN ZONE E MBROJTUR TE MONUMENTEVE TE NATYRES SHQIPTARE.
4. “Pesë mijë vjet fortifikime në Shqipëri” - KARAISKAJ, Gjerak
5. Wikipedia, Enciklopedia e lire. www.wikipedia.com
6. Siti zyrtar i MKRS.
7. Raport i ekspeditës përnjohëse të projektit FoAP në rrethin e Beratit, gusht 2006
8. Reportazhi: “45 monumentet e natyrës në rrethin e Gjirokastrës”
9. Elbasani në fokus: Monumentet e qytetit të Elbasanit dhe rëndësia historike e tyre. -Shtator – Dhjetor 2006
10. Raport i ekspeditës përnjohëse të projektit FoAP në rrethin e Skraparit, tetor 2006
11. Siti zyrtar i Bashkise Orikum
12. Siti vlora-guide

The information in this blog are taken from:
1. List of administrative division is based villages and municipalities of the law No.8653, dated 31.7.2000 "On administrative-territorial redistribution of local government units in the Republic of Albania", together with the changes that were made to the Law No.9123 , dated 29.7.2003.
2. List of cultural monuments is based on judgments: Nr.586 dated 17.03.1948 "On protection of cultural monuments and natural rare items" we DECISION No. 6, dated 15.01.1963 the University Rectors STATE OF TIRANA "mONUMENTS oN ANNOUNCEMENT oF cULTURE" and similar decisions in the years 1961,1973,1977, 1980.1984, 2001.2002, 2006,2007,2008 etc..
(As the administrative division of the district at the time of issuance of most of these decrees was different from today's accept that there are some errors in the rankings by district. Accept any suggestion Thank you.)
3. List of monuments of nature is based on DECISION no. 676, dated 20.12.2002 ANNOUNCEMENT FOR PROTECTED ZONE OF ALBANIAN natural landmarks.
4. "Five thousand years fortifications in Albania" - Karaiskaj, Gjerak
5. Wikipedia, the free encyclopedia. www.wikipedia.com
6. MCYS official site. www..com
7. Report FoAP archaeological survey project in the district of Portland, August 2006
8. Reportage: "45 natural monuments in the district of Gjirokastra"
9. Elbasan focus: Elbasan monuments and their historical significance. -September - December 2006
10. Report of archaeological survey project in the district of Skrapar FoAP October 2006